Search SFE    Search EoF

  Omit cross-reference entries  

Tianxia Bachang
Chronological Checklist

  20 titles
 • Jingjue Gucheng ["The Wondrous Ancient City"] (Hefei, China: Anhui Wenyi Chubanshe, 2006)
 • Longling Miku ["The Secret Cave on Dragon Ridge"] (Hefei, China: Anhui Wenyi Chubanshe, 2006)
 • Yunnan Chonggu ["Yunnan's Valley of the Worms"] (Hefei, China: Anhui Wenyi Chubanshe, 2006)
 • Kunlun Shen'gong ["The Shrine of Kunlun"] (Hefei, China: Anhui Wenyi Chubanshe, 2006)
 • Huangpi Zifen ["The Map on Yellow Skin"] (Hefei, China: Anhui Wenyi Chubanshe, 2007)
 • Nanhai Guixu ["The Ruins in the South Sea"] (Hefei, China: Anhui Wenyi Chubanshe, 2007)
 • Nuqing Xiangxi ["The Wrath of Xiangxi"] (Hefei, China: Anhui Wenyi Chubanshe, 2007)
 • Wuxia Guanshan ["The Haunted Gorge at Coffin Mountain"] (Hefei, China: Anhui Wenyi Chubanshe, 2008)
 • Wuyin Zhanpo ["Champa Wreathed in Mist"] (Hefei, China: Anhui Wenyi Chubanshe, 2009)
 • Loulan Yao'er ["The Phantom Ear of Loulan"] (Hefei, China: Anhui Wenyi Chubanshe, 2009)
 • Shennong Tiangui ["The Heavenly Chest of Shennong"] (Hefei, China: Anhui Wenyi Chubanshe, 2010)
 • Youqian Zhongquan ["The Mystery of the Sunken Spring"] (Hefei, China: Anhui Wenyi Chubanshe, 2011)
 • Xiongzhai Menggui ["Ghost in the Haunted House"] (Beijing: Zuojia Chubanshe, 2012)
 • Wo de Linju shi Yaoguai ["My Neighbour is a Monster"] (Changsha: Hunan Renmin Chubanshe, 2012)
 • He Shen ["River God"] (Hefei, China: Anhui Wenyi Chubanshe, 2013)
 • Gui Bu Yu ["Devils Do Not Speak"] (Changsha: Hunan Renmin Chubanshe, 2014)
 • Wuzhong Shenjing ["The Neverending Wonderland"] (Changsha: Hunan Renmin Chubanshe, 2014)
 • Mojin Xiaowei zhi Jiuyou Jiangjun ["Nine-Phantom General of the Captain Touchers of Gold"] (Qingdao: Qunyan Press, 2014)
 • The City of Sand (New York: Delacorte Press, 2017)
 • The Dragon Ridge Tombs (New York: Delacorte Press, 2018)


x
This website uses cookies.  More information here. Accept Cookies