Search SFE    Search EoF

  Omit cross-reference entries  

Wang Jinkang
Alphabetical Checklist

  15 titles
 • Lagelangri Muchang ["Lagrange Graveyard"] (Shijiazhuang: Huashan Wenyi Chubanshe, 2002)
 • Leiren ["Category"] (location unknown: Zuojia Chubanshe, 2003)
 • Qi Zhong Waike ["Seven Layers"] (Shijiazhuang: Hunan Jiaoyu Chubanshe, 1999)
 • Shaonian Shandian Xia ["Young Lightning Hero"] (Shijiazhuang: Hunan Jiaoyu Chubanshe, 2002)
 • Shengming zhi Ge ["The Song of Life"] (Beijing: Xinhua Chubanshe, 1998)
 • Shengsi Pingheng ["The Balance of Life"] (Nanjing: Jiangsu Ertong Chubanshe, 1997)
 • Shengsi zhi Yue ["Fateful Appointment"] (Wuhan: Hubei Shao'er Chubanshe, 2003)
 • Shizi ["The Cross"] (Chongqing: Chongqing Chubanshe, 2009)
 • Siwang Dajiang ["Death Incentive"] (Fuzhou, China: Fujian Shao'er Chubanshe, 2002)
 • Tian Huo ["Heaven's Fire"] (Nanning: Guangxi Keji Chubanshe, 2001)
 • Wang Jinkang Kehuan Xiaoshuo Jingxuan ["Selected SF Stories of Wang Jinkang"] (Chengdu: Sichuan Kexue Jishu Chubanshe, 2006)
 • Xunzhao Zhongguo Long ["In Search of the Chinese Dragon"] (Shenzhen: Haitian Chubanshe, 2003)
 • Yi Sheng ["Ant Life"] (Fuzhou, China: Fujian Shao'er Chubanshe, 2007)
 • Yuwu Tongzai ["We, Together"] (Chongqing: Chongqing Chubanshe, 2011)
 • Zhuisha K Xingren ["Seek/Destroy Alien K"] (Chengdu: Sichuan Shaonian Ertong Chubanshe, 1999)


x
This website uses cookies.  More information here. Accept Cookies